Сектор освіти Кролевецької Районної Державної Адміністрації

Рада директорів

Наказ Про утворення  ради директорів закладів загальної середньої освіти Кролевецького району

                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                        Наказ відділу освіти

                                                          райдержадміністрації

                                                                                 13.02.2018  №  40-ОД

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду директорів закладів освіти загальної середньої освіти

при відділі освіти Кролевецької райдержадміністрації

 

         1. Рада директорів закладів освіти загальної середньої освіти при відділі освіти Кролевецької райдержадміністрації (далі – Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при  відділі освіти районної державної адміністрації.

 

         2. Рада створюється з метою розробки засад територіальної освітньої політики, впровадження інноваційних методів управління, оновлення освітнього менеджменту, ширшого залучення педагогічної громадськості району до вирішення нагальних проблем освіти.

 

         3. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами України, документами обласної та районної державної адміністрації,районної ради, а також цим Положенням.

 

         4. Рада формується із числа директорів загальноосвітніх закладів району в чисельності до 7 осіб. Персональний склад Ради затверджується наказом начальника відділу освіти райдержадміністрації.

 

         5. Основними завданнями Ради є:

1) сприяння забезпечення розв’язання проблем у сфері загальної середньої освіти у районі;

2) вивчення, систематичний аналіз і прогнозування соціально-економічних та суспільно-політичних процесів у сфері загальної середньої освіти в регіоні;

3) підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері загальної середньої освіти в районі;

4) поширення позитивного досвіду щодо організації навчально-виховного процесу, наукових розробок та впровадження передових педагогічних технологій серед шкіл району.

 

 

 

         6. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1)  проводить аналіз стану справ і  причин виникнення проблем у процесі

 реалізації державної політики у сфері загальної середньої освіти у районі;

2) бере участь у розробленні проектів освітніх програм розвитку в межах її компетенції;

3)  розробляє  пропозиції до начальника та колегії відділу освіти районної державної адміністрації щодо  визначення  механізму,   шляхів  та способів розв'язання педагогічних, соціально-економічних проблем закладів освіти;

4) вирішує питання спільного  використання педагогічного потенціалу та матеріально-технічних ресурсів закладів загальної середньої освіти для розв'язання важливих потреб галузі;

5) під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями.

 

         7. Рада має право:

1) отримувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій                       (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів  (за згодою);

3) заслуховувати на своїх засіданнях інформації керівників закладів загальної середньої освіти, органів управління освітою (за згодою);

4)  здійснювати громадський контроль за функціонуванням закладів освіти;

5)  брати участь у  розгляді конфліктних ситуацій,    скарг    та    звернень,    що    стосуються    діяльності    керівників закладів загальної середньої освіти;

6) утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

7) брати   участь   в   організації   та   проведенні   педагогічних   конференцій, семінарів, нарад, громадських слухань та інших заходів;

8) висвітлювати у засобах масової інформації свою позицію з найважливіших питань.

 

         8.  Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з місцевими органами     виконавчої      влади,      органами      місцевого      самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

 

         9. Формою роботи Ради є засідання, що проводиться за рішенням її голови не рідше 1 разу на квартал. Засідання Ради веде її голова, а за його відсутності -  заступник. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує її секретар. Засідання Ради вважається правомірним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

 

         10.  На засіданнях Ради розглядаються пропозиції з питань, що належать до її компетенції.    Пропозиції   Ради    вважаються   схваленими,   якщо   за   них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

 

         11.  Пропозиції Ради оформляються протоколом засідання, який підписується головуючим на її засіданні та секретарем. Примірники протоколу надсилаються всім  членам Ради та відділу освіти районної державної адміністрації.

 

         12. Член Ради, який не підтримує пропозиції, може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

 

         13.    Пропозиції   Ради   мають   рекомендаційний   характер   і   можуть   бути реалізовані шляхом прийняття відповідного  рішення начальником відділу освіти районної державної адміністрації.

 

 

Начальник відділу освіти

Кролевецької районної державної адміністрації                          С.І.Жолобко

 

 

 

                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           Наказ відділу освіти                                                                                          райдержадміністрації

                                                                                13.02.2018   № 40-ОД

           

 

СКЛАД

Ради директорів закладів освіти загальної середньої освіти

при відділі освіти Кролевецької райдержадміністрації

 

№з/п

ПІБ

ЗНЗ, посада

обов’язки

1

Марченко

Галина Володимирівна

Обтівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,

директор

голова

2

Каптан

Валентина Володимирівна

Мутинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,

директор

секретар

3

Бобровицька

Лідія Олексіївна

Дубовицька

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,

директор

заступник

4

Борщ

Олена Михайлівна

Божківський

навчально-виховний комплекс

І-ІІІ ступенів

член

5

Кулик

Валентин

Олександрович

Добротівський

навчально-виховний комплекс

І-ІІ ступенів

член

6

Рой

Алла Миколаївна

Тулиголівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,

директор

член

7

Федоренко

Михайло Васильович

Алтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,

директор

член

 

 

Начальник відділу освіти

Кролевецької районної державної адміністрації                          С.І.Жолобко