Сектор освіти Кролевецької Районної Державної Адміністрації

Лист МОНу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел./факс (044) 481-47-69

від 09.09.2016 №2/3-14-1778-16

На №_________ від___________                

Органи       управління        освітою обласних державних адміністрацій

Щодо нормативно-правового регулювання діяльності освітніх округів, опорних закладів та їх філій

Зважаючи на постійне вдосконалення нормативно-правового регулювання діяльності освітніх округів, загальноосвітніх навчальних закладів, що є опорними (далі - опорні заклади), та їх філій, надсилаємо інформацію про оновлення актів законодавства, які урегульовують питання їх створення та діяльності, а також щодо розроблення їх установчих документів.

 

Додаток на 3 арк,

Директор департаменту                                                                        Ю. Г. Кононенко

Божинський 4814758

 

 

Додаток

до листа департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України

від 09.09.2016 року№2/3-14-1776-16

Інформація про оновлення актів законодавства, які урегульовують питання діяльності освітніх округів, опорних закладів, їх філій, а також щодо розроблення установчих документів

Урядом внесено зміни до Положення про освітній округ (постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 № 574), згідно з якими:

більш конкретно розділені поняття «освітній округ» та «опорний заклад» і відповідно механізми їх заснування, зокрема визначено, що освітній округ не є юридичною особою та діє на підставі рішення про його створення;
мінімальна кількість учнів в опорному закладі тепер становить, як правило, не менше 200 осіб (замість 360 осіб);

 

встановлено вимоги до найменування опорного закладу, його філій;
визначено, що документи про освіту випускникам опорного закладу та його філій видає опорний заклад.
Міністерством затверджено Положення про з'єднаний клас (клас-комплект) у початковій школі філії опорного закладу (наказ від 05.08.2016 № 944, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 року за 1187/29317 і набирає чинності з дати його офіційного опублікування (планується не пізніше 16 вересня 2016 року)), яким визначається порядок утворення та основні засади діяльності таких класів. З'єднані класи (класи-комплекти) створюються у випадку, коли у зв'язку із демографічною ситуацією один або декілька класів початкової школи не можуть бути створені відповідно до вимог частини другої статті 14 Закону України «Про загальну середню освіту».

Крім цього, внесено зміни до додатку 7 до наказу Міністерства від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (наказ від 17.08.2016 № 991, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2016 р. за № 1176/29306), зокрема, визначено схему тарифних розрядів посад керівників опорних закладів та їх філій.

 

 

Також, зважаючи на неодноразові звернення щодо розроблення установчих документів опорних закладів та їх філій, інформуємо щодо вимог до змісту установчих документів опорного закладу та його філій (статуту та положення).

Наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284 затверджено Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу (далі -Примірний статут). Але під час розроблення установчих документів слід враховувати специфіку кожного окремого опорного закладу в залежності від його типу і умов діяльності, визначених відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 777 (в останній редакції), Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 306, положень про відповідний тип закладу та інших нормативно - правових актів.

Основні розділи, їх зміст, що має містити статут опорного закладу визначено Примірним статутом: загальні положення; організація навчально-виховного процесу; учасники навчально-виховного процесу; управління опорним закладом; матеріально-технічна база; фінансово-господарська діяльність; міжнародне співробітництво; контроль за діяльністю опорного закладу; реорганізація або ліквідація опорного закладу.

У статуті необхідно обов'язково урегулювати окремі питання діяльності філій, зокрема у загальних положеннях зазначається наявність філій, їх повне найменування та місцезнаходження. Водночас, необхідно зазначити, що філії діють на підставі відповідного положення про кожну окрему філію, затвердженого засновником, що визначає основні питання її діяльності. Звертаємо увагу, що найменування філії визначається відповідно до загальних вимог, які встановлені наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 «Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу». Найменування філії обов'язково повинно вказувати на належність до опорного закладу, у складі якого вона створена. Наприклад: «Селещинська філія Сахнівщинського навчально-виховний комплексу "загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний    заклад"    Машівської    районної    ради    Полтавської    області»;

«Коновалівська   філія    Макіївської   спеціалізованої   школи    І-ПІ    ступенів Машівської районної ради Полтавської області».

Для Положення про філію опорного закладу рекомендуємо таку структуру:

I. Загальні положення;

II.  Функції філії, її права та обмеження в діяльності;

Організація навчально-виховного процесу;
Управління філією;
V. Матеріально-технічна база філії;

VI. Контроль за діяльністю філії.

При цьому, можуть бути передбачені і інші положення, зокрема, щодо внесення доповнень та змін до Положення про філію, утворення, діяльності, ліквідації чи реорганізації філії, що не суперечать законодавству.

У розділі І. «Загальні положення» рекомендовано визначити, що філія є структурним підрозділом опорного закладу, йому підпорядковується, а також визначається засновник (співзасновники) філії, її місцезнаходження, повне найменування, відсутність статусу юридичної особи. У розділі II. «Функції філії, її права та обмеження в діяльності.», як правило, визначається ступінь школи, функції якої виконує філія - І та/або II, а також обсяг прав та обмежень повноважень у діяльності, зокрема щодо господарської діяльності, звітності, бухгалтерського обліку, укладання правочинів, представництва інтересів філії тощо. У розділі III. «Організація навчально-виховного процесу» є доцільним визначити форми навчання, наявність груп продовженого дня, порядок планування роботи, переведення учнів до наступного класу, складання та затвердження розкладу уроків та інші питання, якщо вони не урегульовані статутом опорного закладу. У розділах IV. «Управління філією» та V. «Матеріально-технічна база філії» необхідно визначити повноваження керівництва філії (завідувача, його заступників) (за наявності), визначення рішень, що потребують погодження з адміністрацією опорного закладу, матеріально-технічну базу філії (будівлі, споруди, землю, комунікації, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності) та обсяг повноважень по відношенню до неї. У розділі VI. «Контроль за діяльністю філії» необхідно зазначити, зокрема, періодичність контролю та відповідних уповноважених осіб від засновника та керівництва опорного закладу на здійснення перевірок (інспектування) навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю і не пов'язаних з нею.