Сектор освіти Кролевецької Районної Державної Адміністрації

Історія закладу

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Кролевецької районної
державної адміністрації
28.09.2015  № 417-ОД
(у редакції розпорядження
голови Кролевецької районної державної адміністрації
12.11.2015 № 514-ОД)

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ ОСВІТИ  КРОЛЕВЕЦЬКОЇ  РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(нова редакція)

1. Відділ освіти Кролевецької  районної державної адміністрації (далі – відділ освіти) є структурним підрозділом Кролевецької районної державної адміністрації, який утворюється головою Кролевецької  районної державної адміністрації і підпорядковується голові Кролевецької районної державної адміністрації, підзвітний й підконтрольний Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, а з питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів – Державній інспекції навчальних закладів України.    

2. Відділ освіти Кролевецької районної державної адміністрації у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

У межах своїх повноважень відділ освіти організовує виконання актів законодавства у сфері освіти і науки, інновацій, інтелектуальної власності, здійснює контроль за їх реалізацією. 

3.  Основними  завданнями  відділу освіти  є:

 • участь у забезпеченні реалізації на території району державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності;
 • забезпечення у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • надання адміністративних послуг;
 • забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
 • визначення потреби в навчальних закладах та подання пропозицій щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів;
 • створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів освіти;
 • створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до  потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;
 • підготовка проектів рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обов’язкового обслуговування дітей шкільного віку та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, контроль за виконанням вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах;
 • вивчення потреб та внесення пропозицій щодо утворення навчальних закладів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організація їх навчання та виховання в загальноосвітніх або направлення до спеціальних навчальних закладів;
 • вивчення потреб та внесення пропозицій щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створення умов для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання іспитів екстерном;
 • забезпечення в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної, надання можливостей навчатись у загальноосвітніх навчальних закладах рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних навчальних закладах;
 • забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного  потенціалу з урахуванням  національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;
 • надання допомоги органам опіки й піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та неповнолітніх, які не мають  належних умов проживання для виховання у сім'ях, до дитячих інтернатних закладів і в сім'ї під піклування та на усиновлення; забезпечення захисту особистих і майнових прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги;
 • координація роботи навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх, створення в районі розгалуженої мережі соціально-педагогічного патронажу;
 • забезпечення діяльності психологічної служби в навчальних закладах району;
 • надання допомоги загальноосвітнім навчальним закладам та здійснення контролю за організацією безкоштовного підвезення до місць навчання та у зворотному напрямку дітей та учнів (вихованців), які проживають у сільській місцевості;
 • організація харчування дітей у навчальних закладах за рахунок коштів бюджету та залучених коштів;
 • внесення пропозицій щодо організації безкоштовного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;
 • упровадження навчальних планів і програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, затвердження навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів; внесення пропозицій щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;
 • організація та участь у проведенні олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення  культурно-освітнього рівня дітей та молоді;
 • координація роботи, пов'язаної зі здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;
 • забезпечення контролю за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки й санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги в проведенні відповідної роботи;
 • організація підготовки закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;
 • співпраця з Кролевецьким районним відділом Управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області  та службою у справах дітей Кролевецької районної державної адміністрації у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;
 • формування замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечення ними навчальних закладів;
 • прогнозування потреби району в педагогічних працівниках і спеціалістах, укладення договорів з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку, проведення аналізу стану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів, участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти;
 • здійснення атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів атестації;
 • сприяння наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вжиття заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;
 • розгляд та внесення в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти;
 • внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти, аналіз їхнього використання;
 • організація роботи щодо контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти виконанням навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
 • інспектування навчальних закладів, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
 • підготовка та подання в установленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток освіти в районі, організація з цією метою збирання та опрацювання інформації та формування банку даних;
 • інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 • інформування населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі (не рідше, ніж один раз на рік);
 • взаємодія з органами громадського самоврядування;
 • проведення експертної оцінки статутів навчальних закладів, їх підготовка для реєстрації відповідними органами;
 • розгляд в установленому законодавством порядку зверненнь громадян та запитів на публічну інформацію у межах своєї компетенції, врахування позитивних пропозицій, вжиття заходів щодо усунення недоліків та причин, що зумовили їх появу; 
 • опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 • забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 • здійснення контролю за станом виконання делегованих повноважень органами  державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування у сфері освіти та надання методичної допомоги з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
 • координація діяльності навчальних закладів, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, організація роботи з їх кадрового, матеріально-технічного й науково-методичного забезпечення;
 • управління навчальними закладами, що перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;
 • організація роботи щодо забезпечення моніторингу у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в районі, захисту інтелектуальної власності;
 • сприяння функціонуванню системи науково-технічної інформації;
 • забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;
 • організація в межах своїх  повноважень  здійснення  заходів,
 • спрямованих  на  організацію оздоровлення,  відпочинку та дозвілля дітей,  розвитку фізичної культури та спорту;
 • здійснення разом з органами охорони здоров'я загального контролю за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вжиття заходів щодо утвердження здорового способу життя в дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;
 • проведення заходів щодо правової обізнаності батьків і дітей, посилення відповідального ставлення батьків щодо створення умов, необхідних для всебічного розвитку та виховання дітей;
 • вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи з питань освіти й науки, проведення методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів;
 • розробка  проектів розпоряджень голови Кролевецької  районної державної адміністрації;
 • участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 • участь у підготовці звітів голови Кролевецької  районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Кролевецької  районної ради;
 • підготовка самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові  Конотопської районної державної адміністрації;
 • забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • підготовка проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 • забезпечення в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 • організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 • забезпечення захисту персональних даних;
 • підготовка аналітичних матеріалів з питань, що належать до його компетенції;
 • виконання згідно із законодавством функції головного розпорядника коштів відповідного бюджету, що спрямовуються на виконання завдань, покладених на відділ;
 • виконання у межах своїх повноважень затвердженого в установленому порядку кошторису відділу;
 • видання в межах своїх повноважень наказів, організація та контроль за їх виконанням;
 • участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;
 • здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством.

4. Відділ  освіти  має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ освіти завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами, зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Кролевецької районної державної адміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу освіти;

6) утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу району;

7) брати участь у межах своїх повноважень в організації на території району виставково-ярмаркових заходів;

8) представляти в установленому порядку інтереси відділу освіти в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

5. Відділ освіти в установленому законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Кролевецької районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами та організаціями.

6. Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Кролевецької районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку. Начальник повинен мати  вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом, у державній службі, на керівних посадах не менше 5-ти років.

7. Начальнк  відділу:

1) здійснює керівництво відділом  освіти, несе персональну відповідальність перед головою Кролевецької  районної державної адміністрації за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові  Кролевецької  районної  державної адміністрації положення про  відділ  освіти, його структуру, затверджує положення про його структурні одиниці;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу освіти та розподіляє обов'язки між ними;

4) планує роботу відділу освіти, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Кролевецької районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу  освіти;

6) звітує перед головою Кролевецької районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ освіти   завдань та затверджених планів роботи;

7) відповідає за виконання покладених на відділ освіти завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, наукової  діяльності, інтелектуальної власності;  

8) може входити до складу колегії  Кролевецької районної  державної адміністрації;

9) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу  освіти, та розробляє проекти відповідних рішень;

10) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування з питань освітньої діяльності;

11) представляє інтереси відділу освіти у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Кролевецької районної державної адміністрації, з іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва Кролевецької районної державної адміністрації;

12) спрямовує і координує діяльність підзвітних установ;

13) видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в  Кролевецькому  районному управлінні юстиції у Сумській області;

14) подає на затвердження голови  Кролевецької районної  державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису  відділу  освіти  в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

15) розпоряджається коштами в межах затвердженого головою Кролевецької районної державної адміністрації кошторису відділу  освіти;

16) здійснює добір кадрів;

17) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу  освіти;

18) призначає на посаду  та звільняє з посади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу освіти, приймає рішення щодо присвоєння їм рангів державних службовців,   заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

19) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти;

20) забезпечує дотримання працівниками відділу освіти правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх повноважень збереження в відділі освіти інформації з обмеженим доступом;

21) представляє в установленому порядку інтереси відділу освіти в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції;

22) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

8. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу  освіти, утворюється колегія у складі начальника (голова колегії),  інших працівників  відділу  освіти.

До  складу колегії відділу освіти можуть включатися керівники інших місцевих органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Кролевецької районної державної адміністрації.

Склад колегії затверджується головою Кролевецької  районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти. Рішення колегії затверджуються наказами начальника відділу освіти.

9. Чисельність працівників в відділі освіти, необхідну для забезпечення виконання покладених на нього завдань, визначає голова Кролевецької районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

Штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та кошторис  відділу  освіти  затверджує голова Кролевецької районної державної адміністрації за пропозиціями начальника відділу освіти відповідно до вимог чинного законодавства.

Посадові інструкції працівників відділу освіти – державних службовців розробляються з урахуванням профілів професійної компетентності посад державної служби в державних органах.

10. Відділ  освіти є бюджетною, неприбутковою  установою,  юридичною особою публічного права, зареєстрованою у встановленому порядку, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

11. Відділ освіти у своїй діяльності не має на меті отримання прибутку та його подальший розподіл серед засновників, працівників  й інших пов’язаних  з ними осіб.

12. У разі припинення відділу освіти (у результаті  його ліквідації, злиття, поділу, приєднання  або перетворення) його активи  передаються  іншим  неприбутковим  організаціям  відповідного  виду  або зараховуються  до доходу  бюджету.

 

Керівник апарату Кролевецької
районної державної адміністрації                                      О.Б.Халецький

 

Начальник відділу освіти  Кролевецької 
районної державної адміністрації                                       С.В.Масалига